Přeskočit navigaci

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve Fotopátračka s.r.o.

Pokud jste návštěvníkem našeho webu, poskytujete nám své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme. Slibujeme, že vaše údaje dostatečně chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů společnost Fotopátračka s.r.o. se sídlem Argentinská 702/1, 170 00, Praha 7 - Holešovice, IČO 24157121, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 183908, která provozuje webové stránky www.fotopatracka.cz. Správce vaše osobní údaje spravuje a určuje, na základě jakého zákonného důvodu je zpracovává, po jak nezbytně dlouhou dobu budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Kontaktní osobou ve věci GDPR je pan Hynek Dvořák , email: info@fotopatracka.cz

Jaké údaje zpracováváme a proč

Webový portál fotopatracka.cz funguje na principu ukládání informací o jeho uživatelích, které si uživatelé sami zadávají. Tyto informace jsou nezbytné k tomu, aby mohlo docházet ke kontaktu mezi uživateli webového portálu fotopatracka.cz.

Každý uživatel poskytuje webovému portálu fotopatracka.cz zcela dobrovolně a na smluvním základu dva typy údajů. Údaje vztahující se k osobě a údaje vztahující se k uživateli.

1) Data vztahující se k osobě

Jedná se o taková data, která se týkají osobních či věcných poměrů uživatele (např. křestní jméno a příjmení, emailová adresa, datum narození, kontaktní údaje atd.). Každý uživatel má možnost souhlasit se zveřejněním těchto informací či nikoli.

Pokud však uživatel souhlasí se zveřejněním těchto osobních údajů, potom se tyto osobní údaje stanou veřejně dostupnými vyhledávacím systémům a uživatelům internetu.

Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa atd.) jsou uloženy na zabezpečeném serveru. Společnost Fotopátračka s.r.o. neposkytuje tyto osobní údaje třetím osobám a jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob. Na písemnou žádost (na e-mailovou adresu info@fotopatracka.cz) jakéhokoli uživatele poskytne společnost Fotopátračka s.r.o. všechny informace zpracované o daném uživateli. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost (na e-mailovou adresu info@fotopatracka.cz) zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

2) Uživatelská data

Zálohování uživatelských údajů je nutné pro správné užívaní webového portálu fotopatracka.cz. K uživatelským informacím patří i přístupové údaje (IP adresa, prohlížená stránka), které se ukládají, jakmile uživatel navštíví webový portál. Tato data zůstanou anonymní a vyhodnotí se čistě za účelem statistiky. Tato statistika slouží ke zkvalitnění služeb. Tato data nejsou předávána třetí straně za účelem komerčním či nekomerčním. Uživatelská data jsou zálohovány po dobu 6 měsíců.

Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví

Pokud jste naším zákazníkem, zpracováváme z důvodu plnění smlouvy (např. zanesení do účetnictví) tyto vaše osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, číslo bankovního účtu a další potřebné fakturační údaje, e-mail.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracováváme s využitím společnosti Active24, jejichž zpracování spočívá v uchovávání údajů na zabezpečeném serveru. S tímto dodavatelem máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, která poskytuje dostatečnou ochranu Vašim osobním údajům.

Abychom mohli měřit, jakým způsobem uživatelé používají náš web, využíváme dalšího poskytovatele služeb. Je jím:
Google - Google Analytics pomocí měřícího kódu

Cookies - změnit nastavení

K poskytování určitých služeb (např. auto-login) používá webový portál fotopatracka.cz tzv. cookies. Uložením cookies nedochází k osobní identifikaci. Uživatel může ukládání cookies vyloučit na svém internetovém prohlížeči. Dojde tím však k omezené funkčnosti webového portálu fotopatracka.cz.

Při otevření reklamy uvedené na webovém portálu fotopatracka.cz se mohou spustit cookies či tzv. web beacons za účelem sbírání dat (např. pro statistické zmapování obsahu).

Jak nás můžete kontaktovat

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@fotopatracka.cz nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše hesla nejsou uložena v otevřené formě, ale jsou zakódovaná ve formě tzv. hashe. To znamená, že nikdo nemůže získat z databáze Vaše heslo.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@fotopatracka.cz

Máte právo na informace, které si právě teď čtete.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či nabídkami produktů a služeb vám zasíláme, jste-li náš registrovaný uživatel na základě našeho oprávněného zájmu.

Odběr našich e-mailů můžete ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.

Odpovědnost

Společnost Fotopátračka s.r.o., nenese odpovědnost za správnost či pravdivost informací, které registrovaní uživatelé uvádějí na webových stránkách.

Změny tohoto prohlášení

Pokud budeme upravovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů, bude změněná verze umístěna zde s datem revize. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat toto Prohlášení. Pokud budou v Prohlášení provedeny zásadní změny, které upravují naše zvyklosti v ochraně osobních údajů, upozorníme vás na to ještě před vydáním nové verze Prohlášení e-mailem a na našich webových stránkách.